Guvernarile liberale din perioada Romaniei Mici

Guvernul condus de C.A. Kretzulescu in perioada martie - august 1867
- Stefan Golescu - august 1867 - aprilie 1868
- Nicolae Golescu - mai - noiembrie 1868
- Dimitrie Ghica - noiembrie 1868 - ianuarie 1870
- Alexandru G. Golescu - februarie - aprilie 1870
- Ion Ghica - decembrie 1870 - martie 1871
- Ion C. Bratianu - iulie 1876 - aprilie 1881 (3 guvernari)
- Dumitru C. Bratianu - aprilie - iunie 1881
- Ion C. Bratianu - iunie 1881 - martie 1888
- Dimitrie A. Sturdza - octombrie 1895 - noiembrie 1896
- Dimitrie A. Sturdza - martie 1897 - martie 1899
- Dimitrie A. Sturdza - februarie 1901 - decembrie 1904
- Dimitrie A. Sturdza - martie 1907 - decembrie 1908
- Ion I.C. Bratianu decembrie 1908 - decembrie 1910 (2 guvernari)
- Ion I.C. Bratianu ianuarie 1914 - ianuarie 1918 (2 guvernari)

Niciun comentariu: